Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 13:25:49

Avís legal

Titularitat i règim de responsabilitat de la seu electrònica de la Direcció General de Fons Comunitaris

L'article 3.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que l'ordre de creació de la seu ha d'identificar-ne el titular, així com també l'òrgan o els òrgans que s'encarreguen de la gestió i dels serveis que s'hi posen a disposició dels ciutadans.

 En compliment d'aquest precepte, l'article 8, lletra d), de l'ordre EHA/3408/2009, de 17 de desembre, per la qual es creen determinades seus electròniques al Ministeri d'Economia i Hisenda, estableix que la titularitat de la seu electrònica de la Direcció General de Fons Comunitaris(https://sedefondoscomunitarios.gob.es) correspon a la Direcció General de Fons Comunitaris.

Pel que fa al règim de responsabilitat de la seu, aquest article diu el següent:

  1. La gestió tecnològica de la seu serà competència dels serveis d'informàtica pressupostària de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
  2. Seran responsables de la gestió, dels continguts i dels serveis que es posin a disposició dels ciutadans a la seu del titular de la Subdirecció General de Gestió de Classes Passives.

D'acord amb allò que disposa l'article 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, "l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta".

De la seva banda, l'article 7.1 del Reial Decret pel qual es desenvolupa parcialment aquesta llei, afegeix que "el titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual correspongui a un òrgan o Administració pública diferent no és responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última.

La seu ha d'establir els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació o servei al qual accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer".

La seu ha d'establir els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació o servei al qual accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer". En aquest sentit, a la seu de la Direcció General de Fons Comunitaris s'indica, a través de missatges sobre els enllaços, si quan s'hi accedeix se surt de la seu.

Privadesa i protecció de dades

A través de la seu de la Direcció General de Fons Comunitaris no es recullen dades personals sense consentiment. Les dades que la persona interessada hi aporti es faran servir, únicament i exclusiva, per als fins previstos en el procediment o l'actuació de què es tracti.

En cap cas, aquestes dades no se cediran a tercers o bé les tractaran tercers, si no és que la persona afectada en doni el consentiment inequívoc, o bé en els supòsits previstos als articles 6.2 i 11.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En compliment d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 que s'ha citat, la persona que cedeixi les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a través de la manera que es determini reglamentàriament i sempre que vulgui.

Aquesta política de privadesa s'aplica a les pàgines de la seu i no es garanteix que es compleixi en les accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc a altres webs.

Segons allò que disposa l'article 6.1, lletra g), del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou un enllaç a la seu electrònica de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques.

Propietat intel•lectual i industrial

Tant el disseny i els codis font d'aquesta seu, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques i estan protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial corresponents.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització del Ministeri d'Hisenda. La llicència per poder fer servir qualsevol contingut d'aquesta seu que es lliura a l'usuari es limita a la descàrrega i a l'ús privat d'aquest contingut, sempre que els continguts que s'indiquen es mantinguin íntegres i que se'n citi la font (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic).

Ús de les llengües cooficials a la seu

A l'apartat primer de la disposició addicional sisena de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es determina que es garantirà l'ús de les llengües oficials de l'Estat en les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans amb les Administracions Públiques, en els terminis previstos a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en la normativa que s'hi apliqui a cada cas..

A aquests efectes, les seus electròniques el titular de les quals tingui competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística han de possibilitar l'accés als seus continguts i serveis en les llengües corresponents.

Els sistemes i les aplicacions que es facin servir en la gestió electrònica dels procediments s'adaptaran a allò que es disposi, pel que fa a l'ús de llengües cooficials, a l'article 36 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei que s’ha d’aplicar en els casos de conflicte o disputa sobre la interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com també qualsevol qüestió relacionada amb els servis d’aquesta seu, serà la llei espanyola..

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en relació amb la visita a la seu o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, la Direcció General de Fons Comunitaris i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que aquest es trobi en territori espanyol.

Política de cookies

Les cookies són fitxers de text que es creen en navegar per les pàgines web d'un lloc web, que permeten als llocs web registrar diferents tipus d'informació.

Els portals de l'Administració Pressupostària empren dos tipus de cookies:

  • Cookies tècniques, la finalitat de les quals és la correcta visualització i funcionament de les pàgines que conformen el lloc web. Per exemple, les cookies que permeten establir una sessió amb el dispositiu emprat per a la navegació.
  • Cookies estadístiques, la finalitat de les quals és el registre de les estadístiques d'ús del lloc web. Per exemple, el nombre de visites, les pàgines més visitades, etc.

Les cookies estadístiques són obtingudes mitjançant la plataforma deGoogle Analytics. Pot consultar l'ús de les cookies realitzat per Google Analytics al següent enllaçús de les cookies de Google Analytics en els llocs web.

La navegació als portals de l'Administració Pressupostària no requereix la instal·lació d'aquest tipus de cookies. Si ho desitja, pot desactivar-les, seguint les instruccions del navegador que empri per navegar pels llocs web d'Internet.

Els portals de l'Administració Pressupostària compleixen la regulació legal i les directrius sobre política de cookies dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política lingüistica

En aquest lloc trobarà tota la informació que en aquests moments estigui disponible en castellà i les seves corresponents traduccions de llengües cooficials catalana, basca, gallega i en anglès. Els documents publicats excepte excepcions no estan traduïts.

La política lingüística de l'Administració es basa a fer efectiva la comunicació en la seva respectiva llengua cooficial a tota persona que així ho desitgi, així com en anglès..

Els continguts d'est assetjo web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant programari de traducció automàtica per a català i gallec, per la qual cosa poden contenir errors.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si li sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.

En qualsevol cas, es garanteix que l'usuari d'aquest lloc pugui utilitzar la llengua que sigui cooficial en la seva respectiva Comunitat Autònoma.