Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 13:55:01

Calendari

Calendari Oficial

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques recull en el seu article 30.7 que l'Administració General de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixarà, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. D'altra banda, com a novetat, l'esmentada Llei en el seu article 30.2, exclou els dissabtes del còmput de terminis.

En compliment de l'establert en els articles esmentats es pot consultar el calendari de dies inhàbils para 2019, així com el calendari de dies inhàbils para 2020.

Data i hora oficial

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala que el registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

Així mateix, l'article 6.2 j) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que les seus electròniques indicaran la data i hora oficial als efectes previstos en el paràgraf anterior.

Finalment, l'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre.