Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 13:48:22

Aviso legal

Titularidade e réxime de responsabilidade da sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios

O artigo 3.2 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a orde de creación da sede deberá identificar o seu titular, así como o órgano ou órganos encargados da xestión e os servizos postos á disposición dos cidadáns nesta.

En cumprimento do devandito precepto, o artigo 8 d) da Orde EHA/3408/2009, do 17 de decembro, pola que se crean determinadas sedes electrónicas no Ministerio de Economía e Facenda, establece que a titularidade da sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (https://sedefondoscomunitarios.gob.es/) lle corresponde á Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.

En canto ao réxime de responsabilidade da sede, o devandito artigo recolle:

  1. A xestión tecnolóxica da sede será competencia dos servizos de informática orzamentaria da Intervención Xeral da Administración do Estado..
  2. Será responsable da xestión, dos contidos e dos servizos postos á disposición dos cidadáns na sede o titular da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas.

De acordo co artigo 10.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, "o establecemento dunha sede electrónica leva consigo a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través desta".

Pola súa banda, o artigo 7.1 do real decreto polo que se desenvolve parcialmente a dita lei engade que "o titular da sede electrónica que conteña un enlace ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última.

A sede establecerá os medios necesarios para que o cidadán coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro.

Neste sentido, na sede da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios indícase, a través de mensaxes sobre os enlaces, se accedendo a eles se abandona a sede.

Privacidade e protección de datos

A través da sede da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, non se recollen datos persoais sen consentimento. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación de que se trate.

En ningún caso, os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

En cumprimento do disposto na citada Lei orgánica 15/1999, o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Esta política de privacidade é de aplicación ás páxinas da sede, non se garante nos accesos a través de enlaces con este sitio, nin aos enlaces dende este sitio con outras webs.

Segundo dispón o artigo 6.1 g) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, inclúese un enlace coa sede electrónica da Axencia Española de Protección de Datos.

Propiedade intelectual e industrial

Tanto o deseño desta sede e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen nesta, pertencen á Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización del Ministerio de Hacienda. A licenza de uso de calquera contido desta sede, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e ao uso privado deste, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e se cite a fonte destes (Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público).

 Uso de linguas cooficiais na sede

A disposición adicional sexta da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, na súa epígrafe primeira, determina que se garantirá o uso das linguas oficiais do Estado nas relacións por medios electrónicos dos cidadáns coas administracións públicas, nos termos previstos na Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e na normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Para estes efectos, as sedes electrónicas cuxo titular teña competencia sobre territorios con réxime de cooficialidade lingüística posibilitarán o acceso aos seus contidos e servizos nas linguas correspondentes.

Os sistemas e aplicacións utilizados na xestión electrónica dos procedementos adáptanse ao disposto en canto ao uso de linguas cooficiais no artigo 36 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións publicas e do procedemento administrativo común,

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente sede, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir por mor da visita á sede ou do uso dos servizos que nela se ofertan, a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais de domicilio do usuario, sempre que este estea situado en territorio español.

Política de cookies

As cookies son ficheiros de texto que se crean ao navegar polas páxinas web dun sitio web, que permiten aos sitios web rexistrar diferentes tipos de información.

Os portais da Administración Orzamentaria empregan dous tipos de cookies:

  • Cookies técnicas, cuxa finalidade é a correcta visualización e funcionamento das páxinas que conforman o sitio web. Por exemplo, as cookies que permiten establecer unha sesión co dispositivo empregado para a navegación.
  • Cookies estatísticas, cuxa finalidade é o rexistro das estatísticas de uso do sitio web. Por exemplo, o número de visitas, as páxinas máis visitadas, etc.

As cookies estatísticas son obtidas mediante a plataforma Google Analytics. Pode consultar o uso das cookies realizado por Google Analytics na seguinte ligazón: uso das cookies de Google Analytics nos sitios web.

A navegación nos portais da Administración Orzamentaria non require a instalación deste tipo de cookies. Se o desexa, pode desactivalas, seguindo as instrucións do navegador que empregue para navegar polos sitios web de Internet.

Os portais da Administración Orzamentaria cumpren a regulación legal e as directrices sobre política de cookies ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos.

Política lingüistica

Neste sitio atopará toda a información que nestes momentos estea dispoñible en castelán e as súas correspondentes traducións de linguas cooficiais catalá, eúscaro, galega e en inglés. Os documentos publicados salvo excepcións non están traducidos.

A política lingüística da Administración baséase en facer efectiva a comunicación na súa respectiva lingua cooficial a toda persoa que así o desexe, así como en inglés..

Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán, e traducidos para a súa conveniencia usando software de tradución automática para catalán e galego, polo que poden conter erros.

O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se lle xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán

En calquera caso, garántese que o usuario deste sitio poida utilizar a lingua que sexa cooficial na súa respectiva Comunidade Autónoma.