Gobierno de España: Ministerio de Hacienda y Función pública Secretaría General de Fondos Europeos, Dirección General de Fondos Europeos
sede electrónica
Dirección General de Fondos Europeos
viernes, 19 de abril de 2024 14:17:15

Calendario

Calendario Oficial

A Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas recolle no seu artigo 30.7 que a Administración Xeral do Estado, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixará, no seu respectivo ámbito, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos. Doutra banda, como novidade, a mencionada Lei no seu artigo 30.2, exclúe os sábados do cómputo de prazos.

En cumprimento do establecido nos artigos mencionados pódese consultar o calendario de días inhábiles para 2019, así como o calendario de días inhábiles para 2020.

Data e hora oficial

O artigo 31.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas sinala que o rexistro electrónico de cada Administración ou Organismo rexerase a efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible.

Así mesmo, o artigo 6.2 *j) do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, establece que as sedes electrónicas indicarán a data e hora oficial para os efectos previstos no parágrafo anterior.

Por último, o artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica sinala que a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro.