Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Europeos Y Función Pública
sede electrónica
Dirección Xeral de Fondos Europeos
xoves, 09 de decembro de 2021 13:38:10
  • Inicio
  • > Sinatura electrónica

Sinatura electrónica

As especificacións de sinatura electrónica axustaranse á política de sinatura electrónica e certificados no ámbito da Administración xeral do Estado e dos seus organismos públicos, mediante a utilización de certificados electrónicos dos previstos no artigo 13.2, subepígrafes a) e b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Relación de prestadores de servizos de certificación Abre en nueva ventana

Punto de información sobre sinatura electrónica na FNM Abre en nueva ventana